top of page

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

OKKB DSM-5’te düzen, mükemmeliyetçilik, zihinsel ve kişilerarası kontrol ile -esneklik, açıklık ve etkililik pahasına aşırı derecede meşgul olma ile açıklanmaktadır (APA 2013).


Tanı için en az dördünün karşılanması gerektiği kriterler:

· Yapılan aktivitenin asıl amacının silikleşeceği kadar kurallar,

· Listeler,

· Detaylar,

· Programlar,

· Organizasyon ve düzen ile meşgul olma;

· Görevleri bitirmede güçlüğe neden olan mükemmeliyetçilik;

· Işe ve verimliliğe boş zaman aktivitelerini ve arkadaşlıkları dışarıda bırakacak kadar aşırı derecede adanma;

· Ahlak, etik ve değerler konusunda aşırı dikkatli, titiz ve katı olma;

· Duygusal anlamı olmasa bile değersiz objeleri saklama eğilimi;

· Kendisiyle tamamen aynı yolu izlemedikleri sürece görevleri devretme ya da başkalarıyla çalışmada isteksizlik;

· Paranın ilerideki felaketler için saklanması gereken bir şey olarak görülmesi nedeniyle hem kendisine hem de diğerlerine karşı cimrilik;

· Esnemezlik ve inatçılık olarak sıralanmaktadır (APA 2013). OKKB’ye sahip kişiler için “kontrol” ve zorunluluk belirten “-meli/-malı” ifadeleri çok önemlidir

(Beck ve ark. 2004).


Tedaviye gelecek olursak, Pretzel ve Hampl (1994) tarafından OKKB’nin de değişime dirençli olabileceği bilinse de istikrarlı ve iş birliği içindeki bir yaklaşımın önemli derecede gelişme sağlayacağı belirtilmiş ve OKKB hakkında Bilişsel Davranışçı Terapi kavramsallaştırması yapılmıştır. Kontrol grubu olmadan yapılan bazı çalışmalarda da BDT’nin katılımcıların %80-90’ında OKKB kriterlerinde gelişme sağladığı bulunmuştur.

Comments


bottom of page